produkty

chusteczki do demakija??u

małe logo

oczyszczenie i ??agodzenie

Chusteczki Ô??Oczyszczenie i ??agodzenieÔ?Ł zosta??y stworzone z my??l─? o sk??rze wra??liwej i sk??onnej do podra??nie??. Dlatego ich receptur─? Ô?? opart─? na p??ynie micelarnym Ô?? wzbogacili??my o piel─?gnacyjne sk??adniki aktywne: CaresoftÔ?? i Alantoin─?. Delikatna formu??a bez substancji zapachowych, wzmacnia naturaln─? barier─? ochronn─? sk??ry. Chusteczki skutecznie oczyszczaj─? twarz, jednocze??nie zachowuj─?c jej fizjologiczn─? r??wnowag─?. Ponadto koj─? podra??nienia i niweluj─? zaczerwienienia przez nie wywo??ane. Poprawiaj─? kondycj─? sk??ry, kt??ra staje si─? mniej sk??onna do podra??nie??.

P?üYN MICELARNY

Jest roztworem wodnym, w kt??rym zawieszone s─? mikroskopijne cz─?steczki zwane micelami. Micele dzia??aj─? jak magnes, przyci─?gaj─?c i poch??aniaj─?c nadmiar sebum i wodoodporne kosmetyki do makija??u. Roztw??r wodny natomiast rozpuszcza pozosta??e zanieczyszczenia sk??ry twarzy. Nie podra??nia i nie narusza bariery ochronnej nask??rka. Nie pozostawia t??ustej warstwy na sk??rze.

CARESOFTÔ??

Jest innowacyjnym sk??adnikiem stworzonym z my??l─? o potrzebach sk??ry wra??liwej. Wp??ywa na wewn─?trzne mechanizmy kontroli pH, dzi─?ki czemu zmniejsza wra??liwo??─? sk??ry. Wzmacniaj─?c jej naturaln─? barier─? ochronn─?, zapewnia lepsz─? ochron─? przed szkodliwymi czynnikami zewn─?trznymi.

ALANTOINA

To aktywny sk??adnik pochodzenia ro??linnego. Wykazuje zdolno??─? tworzenia kompleks??w neutralizuj─?cych zwi─?zki podra??niaj─?ce lub uwra??liwiaj─?ce sk??r─?, dzi─?ki czemu ??agodzi podra??nienia i chroni sk??r─?. Dodatkowo zwi─?ksza podzia??y kom??rkowe w nask??rku, wspieraj─?c jego regeneracj─?.

małe logo

POLECAMY R??WNIE??

Demakija?? jest pierwszym krokiem w codziennej piel─?gnacji sk??ry twarzy. Dok??adne oczyszczenie cery pozwoli Ci zachowa─? j─? zdrow─? i pe??n─? blasku. R????norodna gama produkt??w Cleanic sprawia, ??e mo??esz stworzy─? indywidualn─? i kompleksow─? kuracj─? oczyszczaj─?c─? i piel─?gnuj─?c─? sk??r─?.

oczyszczenie i nawil??enie

z p??ynem micelarnym, pantenolem i hydranovÔ??

Pure Effect

zmi─?kczone substancj─? Soft Touch

patyczki do korekty makija??u

ze specjalnie wymodelowan─? ko??c??wk─?

Producentem marki Cleanic
jest Harper Hygienics

relacje inwestorskie
znajduj─? si─? na stronie
www.harperhygienics.pl

Polityka prywatno??ci

zapisz si─? do newslettera
napisz do nas

podziel si─? na facebooku